Política de privacitat

L'Agència de Col·locació

Escola Pia Sant Antoni posa en coneixement dels usuaris de la seva aplicació informàtica la política duta a terme respecte del tractament i protecció de dades de caràcter personal d’aquelles persones que voluntàriament usin els formularis de contacte i ús de l’aplicació informàtica de l’Agència de Col·locació autoritzada amb el número 0900000112 per contactar amb Escola Pia Sant Antoni , com també l’accés a la seva pàgina pròpia, que impliquen la comunicació de dades personals a Escola Pia Sant Antoni

1. Identificació del responsable del fitxer
Escola Pia Sant Antoni amb el R0800576A, informa l’usuari i client de la seva aplicació informàtica d’Agència de Col·locació sobre l’existència d’un fitxer de dades personals anomenat BDGAEPMAT (Escola Pia de Mataró), BDGAEPG (Escola Pia de Granollers), BDGAEP (Escola Pia d'Igualada), BDGAEPSA (Escola Pia de Sant Antoni), degudament inscrit davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, on es recullen i guarden les dades personals que l’usuari li comunica a fi de gestionar la seva sol·licitud

2.Actualització de les polítiques
Escola Pia Sant Antoni modificarà, sense avís previ, la present política de privacitat sempre que calgui per adequar-la a qualsevol canvi legislatiu, reglamentari, jurisprudencial, administratiu o amb la finalitat d’adaptar aquella política a les instruccions dictades per l’Agència de Protecció de Dades. Qualsevol modificació d’aquesta política, no obstant això, serà publicada i advertida en l’aplicació informàtica Escola Pia Sant Antoni  i en la pròpia política. Per tot això, Escola Pia Sant Antoni  recomana als usuaris la lectura periòdica d’aquestes polítiques amb la finalitat de poder saber els canvis que s’hi efectuïn.

3. Finalitat del fitxer
Escola Pia Sant Antoni  sol·licita en la seva aplicació informàtica, dades per a la gestió de l’Agència de Col·locació, i per tant la comunicació de dades personals de l’usuari a Escola Pia Sant Antoni   a través de la seva aplicació informàtica únicament es pot entendre que tindrà lloc quan aquests voluntàriament usin el servei de la citada Agència de Col·locació, per posar-se en contacte amb Escola Pia Sant Antoni  , atès que en aquest cas el tractament de les dades és inevitable i implícit per a la finalitat del fitxer. Per a aquests casos i per als descrits en l’apartat següent, l’entitat informa l’usuari que el tractament de les dades es realitza amb les finalitats següents: intemediació laboral en la recerca de feina i el seu ús en matèria d’accions d’inserció i de formació professional.

4. Consentiment
S’informa que quan l’usuari no mantingui relacions comercials amb Escola Pia Sant Antoni , i faci l’enviament d’un correu electrònic o una comunicació a Escola Pia Sant Antoni , indicant altres dades personals, aquell usuari està donant el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per Escola Pia Sant Antoni , amb les finalitats establertes anteriorment, així com atendre la seva comunicació o enviar documentació.

Als mateixos efectes, Escola Pia Sant Antoni  informa que, si l’usuari, envia un correu electrònic o comunica a Escola Pia Sant Antoni  les seves dades personales per raó del càrrec que ocupi en una empresa -ja sigui com a administrador, gerent, representant i/o qualsevol altre càrrec com a persona de contacte en l’empresa-, s’entendrà que aquella  comunicació comporta la prestació del seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per Escola Pia Sant Antoni  , amb les finalitats establertes anteriorment.

5. Identificació dels destinataris respecte dels quals Escola Pia Sant Antoni tingui prevista la realització de cessions o accés a dades per compte de tercers
Escola Pia Sant Antoni  únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que en raó de l’article 11.2.c. de la Llei Orgànica 15/99 de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) hagi de realitzar per atendre les seves obligacions amb les Administracions Públiques, Organismes o Agències de Col·locació Autoritzades, en els casos que així es requereixi d’acord amb la Legislació vigent en cada matèria i en cada moment.

Igualment, Escola Pia Sant Antoni  posa en coneixement de l’usuari, que qualsevol altra cessió de dades que hagi de realitzar se li notificarà quan així ho prevegi la LOPD, informant-lo de manera expressa, precisa i inequívoca sobre els destinataris de la informació, sobre la finalitat a què seran destinades les dades, i sobre la naturalesa de les dades cedides, o en el seu cas, quan la LOPD ho estableixi, prèviament se sol·licitarà el consentiment inequívoc específic i informat a l’usuari.


No obstant això, Escola Pia Sant Antoni  informa l’usuari i empreses que qualsevol tractament de dades personals, se sotmet a la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades, establerta per la LOPD i la seva normativa complementària i de desenvolupament. En aquest sentit, Escola Pia Sant Antoni  tan sols és responsable i garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal que sol·liciti a l’usuari a través de l’aplicació informàtica

6. Qualitat de les dades
Escola Pia Sant Antoni  adverteix l’usuari, que excepte l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari no pot usar la identitat d’una altra persona ni comunicar les seves dades personales, raó per la qual l’usuari en tot moment ha de tenir en compte que només pot incloure dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i verdaders. A tals efectes, l’usuari serà l’únic responsable davant de qualsevol mal, directe i/o indirecte, que causi a tercers o a Escola Pia Sant Antoni , per haver usat dades personals d’una altra persona, o les seves pròpies dades personals quan siguin falses, errònies, no actuals, inadequades o impertinents. Igualment, l’usuari que utilitzi les dades personals d’un tercer, respondrà davant d’aquest de l’obligació d’informació establerta en l’artícle 5.4 de la LOPD per quan les dades de caràcter personal no hagin estat recabades del propi interessat, i/o de les conseqüències de no haver-lo informat

7. Exercici dels drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades per Escola Pia Sant Antoni  
Informa l’usuari de la possibilitat d’exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat de dades, limitació del tractament i revocació  mitjançant sol·licitud escrita adreçada a Escola Pia Sant Antoni  a l’adreça següent: Sant Antoni Abat, 54 , o a través del correu agencia.santantoni@escolapia.cat.

8. Ús de formularis per a la recollida de dades personals per Escola Pia Sant Antoni
Inclou una llegenda en el formulari de recollida de dades, on s’indiquen totes les condicions per al tractament de les dades de caràcter personal d’acord amb l’article 5 de la LOPD, tals com el caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que els siguin plantejades, les conseqüències de l’obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les, les finalitats de la recollida, les possibles cessions que es puguin dur a terme, i el consentiment per als tractaments de dades de caràcter personal que es realitzin.

9. Mesures de seguretat adoptades en relació amb el tractament de les dades personals
Escola Pia Sant Antoni informa l’usuari que, de conformitat amb el que disposa la LOPD i el Reglament de Mesures de Seguretat, ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades. Igualment, Escola Pia de Granollers garanteix a l’usuari el compliment del deure de secret professional respecte de les dades personals dels usuaris i del deure de guardar-les.